strona główna kontakt ogłoszenia

Kontakt

e-mail:
     sm_olesno@pro.onet.pl

Adres
     ul. ks. G. Łysika 1
     46-300 Olesno
tel./fax
     34 358 26 68
     34 358 25 44

księgowość
     34 358 26 78

Ogłoszenia

,

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż mieszkania w Oleśnie przy ul. Kościuszki 32/23, o pow. użytkowej 25,80 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 1,81 m2. Mieszkanie znajduje się na II piętrze.

Cena wywoławcza: 128.000,00 zł

Sprzedaż nastapi w drodze przetargu ustnego w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w Oleśnie, przy ul. Księdza Gustawa Łysika 1 (siedziba Spółdzielni).

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 6.400,00 zł na 2 godziny przed przetargiem, gotówką w kasie Spółdzielni lub na rachunek Bankowy PKO SA nr 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114 lub ING 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (w przypadku wpłaty na rachunek bankowy należy okazać się dowodem wpłaty).

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie

..

Wypełniając Wniosek nr 2, Walnego Zgromadzenia Członków

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Rada Nadzorcza przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie ustalila, że

Członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić dyżur w siedzibie Spółdzielni (sala konferencyjna), przy ul. Księdza Gustawa Łysika 1

w każdy ostatni wtorek miesiąca od godziny 15:00 do 17:00.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.

Spółdzielnia Mieszkaniowa PRZYSZŁOŚĆ w Kluczborku buduje osiedle

https://www.mieszkania.smkluczbork.pl/

...

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Oleśnie informuje, że od dnia 23 czerwca br., została obniżona temperatura ciepłej wody użytkowej w ciągu dnia z 55oC do 50oC oraz dodatkowo w godzinach nocnych, tj. od 2300 do 400 z 45oC do 40oC, dla budynków przy ul. Słowackiego 4 -14.

Decyzja jw. została podyktowana zamiarem obniżenia kosztów za podgrzanie wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Została  poprzedzona analizami mocy dla poszczególnych budynków oraz korespondencją i rozmowami z dostawcą ECO Opole w okresie poprzedzającym jej podjęcie.

Koszty utrzymania temperatury wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej są wysokie. Administratorzy zasobów mieszkaniowych szukają optymalnych rozwiązań. Dostawcy ciepła monitorując parametry poszczególnych budynków znają ich wykorzystanie i potrzeby. 

Od dnia 25 listopada br., został przesunięty czas obniżenia temperatury w godzinach nocnych z 2300 na 2330 do 430.

Wyrażamy nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w kwestii korzystania z ciepłej wody użytkowej przy obecnych temperaturach, do utrzymania których, bezwzględnie zobowiązaliśmy dostawcę.

.

numery kont Spółdzielni Miesazkaniowej

PKO BP              - 54 1020 3668 0000 5802 0009 2114

ING Bank Śląski - 33 1050 1171 1000 0005 0065 6525

.

Korporacja Kominiarzy Polskich

z a l e c a – dla własnego bezpieczeństwa:

 

- ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków prze umożliwienie dostępu do kominów, kanałów kominowych,

- usuwaj stwierdzone przez kominiarza usterki lub zaniedbania, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru,

- dokonuj obowiązkowej kontroli przewodów kominowych,

- w żadnym wypadku nie wolno zakrywać kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia gazowe,

- zapewniaj dopływ powietrza zewnętrznego niezbędnego do prawidłowego spalania gazu tzn. nie doszczelniaj okien i innych zamknięć otworów zewnętrznych,

- w przypadku zastosowania okien, drzwi balkonowych o dużej szczelności uniemożliwiających dopływ powietrza zewnętrznego należy przewidzieć odpowiednie urządzenie zapewniające wystarczający jego napływ,

- piecyk gazowy i terma gazowa powinny być szczelnie przyłączone do przewodów spalinowych, a przewody spalinowe musza być szczelne i drożne,

- należy uchylać okna podczas użytkowania urządzeń gazowych, szczególnie gdy okna są uszczelnione lub wymienione na szczelne, a nie zastosowano innego rozwiązania doprowadzenia powietrza.

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pozycja 1623. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U. Nr 75 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 7 czerwca 2010r., Dz. U. Nr 109, pozycja 719 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Numery telefonów alarmowych:

- 999 – pogotowie ratunkowe

- 998 lub 112 – straż pożarna